Pravapis·org

Uladzimir Katkoŭski, Liuboŭ Šatalava, 2001-09-29

Lubou Szatalava, Uladzimir Katkouski

Note: It is still under construction. More words to come; and the introductory comments also will be posted here. The entries are in bold, explanation in Belarusian is in the middle column, and the English translation is in the column on the right. Warning: explicit lyrics ;-)


абібок гультай, лайдак, лежабок lazy-bones, idle and slothful person

</tr> <tr class=»even»>

абізг`ал боўдзіла, тупы чалавек moron, dumb ass

</tr> <tr class=»odd»>

ані`быль чорт, шайтан devil

</tr> <tr class=»even»>

апівош п’яніца drunkard

</tr> <tr class=»odd»>

ашалотак ненармальны чалавек lunatic, crazy person

</tr> <tr class=»even»>

байсял`іць казаць абы-што to talk bullshit

</tr> <tr class=»odd»>

бздура дзівацтва, бзік, глупства bullshit, stupidity

</tr> <tr class=»even»>

більдзюга

 1. кій, дубінка; 2. мент
 2. big stick; 2. cop, policeman

</tr> <tr class=»odd»>

боўдзіла дурань, дэбіль moron, dumb ass

</tr> <tr class=»even»>

буця, буцюта

 1. гаспадыня-няўмека; 2. не ўдала выпечаны хлеб
 2. completely unskilled house wife 2. burned spoiled bread

</tr> <tr class=»odd»>

в`ышчака тый, хто часта шчэрыць зубы, любіць пасьмяяцца; выскаляка sneering, scoffing person

</tr> <tr class=»even»>

валацуга жабрак, бяздомны чалавек homeless person, bum

</tr> <tr class=»odd»>

варкіла бурчлівы чалавек grumpy, ill-tempered person

</tr> <tr class=»even»>

вахл`ак прастакаваты, неахайны з выгляду чалавек dirty, repulsive, ugly person

</tr> <tr class=»odd»>

гал`уза гарэза, свавольнік, фарсісты неразумнік rascal, rogue

</tr> <tr class=»even»>

гал`етра абібок, лайдак, гультай idle and slothful person

</tr> <tr class=»odd»>

гальмар тормаз; чалавек із запаволенай рэакцыяй retarded person (literally «car brakes»)

</tr> <tr class=»even»>

гламазда кепская жанчына bad woman

</tr> <tr class=»odd»>

глушмань глухі чалавек deaf person

</tr> <tr class=»even»>

гм`ырак суровы, пануры, не ўвішны чалавек gloomy, murky and dull person

</tr> <tr class=»odd»>

гнус жмінда, скнара miser, skinflint

</tr> <tr class=»even»>

гундос гугнявы чалавек grumbling person

</tr> <tr class=»odd»>

далігойла жанчына (dirty) woman

</tr> <tr class=»even»>

даўбак дурань, дэбіль, імбэцыль moron, imbecile, dumb ass

</tr> <tr class=»odd»>

даўбень дурань, дэбіль, імбэцыль moron, imbecile, dumb ass

</tr> <tr class=»even»>

дзюндзя абібок, лайдак; жлукта, п’яніца lazy slothful person; drunkard

</tr> <tr class=»odd»>

дупа задніца ass

</tr> <tr class=»even»>

дыбала вялікі не зграбны чалавек big disformed man

</tr> <tr class=»odd»>

жл`укта п’яніца, алькаголік drunkard

</tr> <tr class=»even»>

жм`інда скупы чалавек, скнара miser, skinflint

</tr> <tr class=»odd»>

жэўжык свавольнік, гарэза; спэрматазоід trouble-maker; spermatozoon

</tr> <tr class=»even»>

заяда задзіра, завадатар сварак ці боек bully, trouble-maker

</tr> <tr class=»odd»>

звадыяш падбухторшчык, зводнік ring-leader (negative)

</tr> <tr class=»even»>

зеўра адтуліна, прорва; жаночы орган big hole, abyss; women’s genitals

</tr> <tr class=»odd»>

зух бойкі, удалы, малайцаваты чалавек fine fellow; lucky guy

</tr> <tr class=»even»>

зыкаўка вялікая зялёная муха, якая ляціць на лайно big green fly that flies over shit

</tr> <tr class=»odd»>

зяпа рот, вусны (вульг.) mouth (vulgar)

</tr> <tr class=»even»>

імбэцыль дурань, дэбіль moron, dumb ass

</tr> <tr class=»odd»>

кабеціна кабета (іран.зьневаж.) old woman (vulgar)

</tr> <tr class=»even»>

кадук злы дух, д`ябла, шайтан evil spirit, a kind of pagan devil

</tr> <tr class=»odd»>

карузьлік гном, ліліпут dwarf (negative)

</tr> <tr class=»even»>

каўтуны валосся (пагард.) hair (vulgar)

</tr> <tr class=»odd»>

кіжлун нахабны мужчына (зьнев.крыўд.) obnoxious guy

</tr> <tr class=»even»>

крашалап клышаногі чалавек curved-feet (vulgar)

</tr> <tr class=»odd»>

лайно гаўно shit

</tr> <tr class=»even»>

латруга п’яніца, алькаголік; гультай, абібок alcohol addict; lazy person

</tr> <tr class=»odd»>

лахта балбатлівая жанчына talkative woman (vulgar)

</tr> <tr class=»even»>

лыла вялікі неахайны чалавек big misshaped person

</tr> <tr class=»odd»>

лярва курва (вульг.зьневаж.) prostitute (vulgar)

</tr> <tr class=»even»>

мармыль нелюдзімы, негаваркі чалавек quiet unsociable person

</tr> <tr class=»odd»>

мема разявака; маўчын absent-minded person

</tr> <tr class=»even»>

мут`ар падманшчык, ілгун liar

</tr> <tr class=»odd»>

навалач чужаніца, прыхадзень alien (negative)

</tr> <tr class=»even»>

насіска вялікі нос large nose

</tr> <tr class=»odd»>

небар`ака чалавек, які выклікае спагаду, спачуванне person that makes you feel compassion or sympathy

</tr> <tr class=»even»>

недалуга слабы, хворы чалавек; недарэка weak sick person

</tr> <tr class=»odd»>

недарэка някемлівы, не ўклюдны, не ўмелы чалавек dumb, clumsy, awkward person

</tr> <tr class=»even»>

нёха неахайны чалавек dirty-looking person

</tr> <tr class=»odd»>

нэндза

 1. галеча, жабрацтва. 2. чалавек, які нудзіцца; нуда
 2. poverty, misery. 2. grumpy complaining person

</tr> <tr class=»even»>

нядбайла нядбайны, лянівы чалавек, не дбалец lazy person; loser

</tr> <tr class=»odd»>

п`етлахі валоссе hair (vulgar)

</tr> <tr class=»even»>

падскрэбіш апошняе дзіця; малы дурны дзіцёнак the last child; small dumb child

</tr> <tr class=»odd»>

пакрака неахайны чалавек dirty-looking person

</tr> <tr class=»even»>

памаўз`а шкоднік, свавольнік hooligan, fidget

</tr> <tr class=»odd»>

пачвара

 1. цмок; дракон; 2. жорсткі амаральны чалавек, вырадак
 2. dragon; monster. 2. immoral person

</tr> <tr class=»even»>

плюхкач пашляк vulgar person

</tr> <tr class=»odd»>

похва улонне pussy

</tr> <tr class=»even»>

прасталытка курва, прастытутка prostitute

</tr> <tr class=»odd»>

пыса морда (у жывёлаў і не толькі) ugly face (like animals)

</tr> <tr class=»even»>

расхэйдус беспарадак, бардэль, бардак, гармідар chaos, complete disorder

</tr> <tr class=»odd»>

рашка твар, пыса ugly face (vulgar)

</tr> <tr class=»even»>

ропа гной (з раны) pus (from wounds)

</tr> <tr class=»odd»>

рохля неахайная жанчына dirty-looking woman

</tr> <tr class=»even»>

секель клітар clitoris

</tr> <tr class=»odd»>

скнара вельмі скупы чалавек, жмінда extreme miser

</tr> <tr class=»even»>

скуралуп бязьлітасны, жорсткі чалавек merciless person; tough guy

</tr> <tr class=»odd»>

смаргуль вельмі скупы чалавек miser, skinflint

</tr> <tr class=»even»>

смуроднік чалавек ад якога ідзе непрыемны, агідны пах; ванючка smelly stinky person

</tr> <tr class=»odd»>

стамадзюк брудны чалавек dirty-looking man

</tr> <tr class=»even»>

сызма вельмі скупы чалавек extreme miser

</tr> <tr class=»odd»>

слімак

 1. смоўж, які мае ракавіну й вельмі павольна рухаецца. 2. бязвольны, безхарактарны чалавек
 2. snail 2. a man without any will, having no strength in his character

</tr> <tr class=»even»>

сюрык дзіцячы чэлес child’s penis

</tr> <tr class=»odd»>

талалуй дуркаваты чалавек foolish person

</tr> <tr class=»even»>

тарадэйка балаболка extremely talkative woman

</tr> <tr class=»odd»>

трыбухач пузаты чалавек man with a big belly

</tr> <tr class=»even»>

фіфа пустая, легкадумная жанчына (іран.зьневаж.) foolish dumb woman

</tr> <tr class=»odd»>

хаблы людзі з ніжэйшых сацыяльных слаёў; хамы. obnoxious low-class people

</tr> <tr class=»even»>

халэмус канец, пяззец, сьмерць end, death (vulgar)

</tr> <tr class=»odd»>

хватан малойца, зух, круты хлопец fne fellow; cool guy

</tr> <tr class=»even»>

хлюндра неахайная жанчына; курва ugly dirty-looking woman; prostitute

</tr> <tr class=»odd»>

хмулаты грубы, не ветлівы impolite, rough

</tr> <tr class=»even»>

хоўра неахайная жанчына dirty-looking woman

</tr> <tr class=»odd»>

хэўра зграя, банда band, gang

</tr> <tr class=»even»>

цяльпук нінашто не здольны чалавек; незграбны, неахайны чалавек person that is not fit for anything; loser; disformed person

</tr> <tr class=»odd»>

чапяла нехта худы як чапля (зьневаж.). extremely thin person

</tr> <tr class=»even»>

чупурушка неахайная, не здольная нінашто жанчына unskilled dirty woman

</tr> <tr class=»odd»>

чушка неахайная жанчына dirty-looking woman

</tr> <tr class=»even»>

шалепаўка расцяпа muddler, bungler

</tr> <tr class=»odd»>

шлюндра гл. хлюндра same as khliundra (see above)

</tr> <tr class=»even»>

штамадзюк неахайны чалавек dirty-looking man

</tr> <tr class=»odd»>

штыкля вельмі худы чалавек альбо жывёла extremely thin, sick person

  • Uladzimir Katkoŭski, Liuboŭ Šatalava